ارتباط با ما

کیلومتر ۲۰ جاده مشهد-فریمان

صندوق پستی:۱۴۵۴-۹۱۷۳۵

تلفن تماس:۲-۳۵۵۴۳۳۰-۰۵۱۳

فروش تلفنی : داخلی ۹ ۴ ۲

فاکس:۸۸۰۱۳۹۲-۰۵۱۳

فروش تلفنی:۸۸۰۱۳۹۳-۰۵۱۳

ارتباط مستقیم با رئیس موسسه (مهندس سید مجید موسوی) :۸۸۰۱۳۹۲-۰۵۱۳

پست الکترونیک:info@mashadmeat.ir