آرشیو ماهانه: مهر ۱۳۹۷

دربازدید مدیرکل سازمان تامین اجتاعی خراسان رضوی ازکشتارگاه صنعتی گوشت مشهد عنوان گردید: ” لزوم استفاده ازظرفیت های بالقوه کارگری درموسسه صنعتی گوشت مشهد” به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل موسسه صنعتی گوشت مشهد صبح شنبه ۲۸ مهرماه مهندس محسن نظام خیرآبادی مدیر کل سازمان تامین اجتماعی خراسان رضوی ازسالن های ذبح دام سبک […]

رئیس موسسه صئعتی گوشت مشهد درگرامیداشت ۱۴ مهر روزملی دامپزشکی:” نقش بسزای دامپزشکی در بهداشت عمومی جامعه “ به گزارش روابط عمومی واموربین الملل موسسه صنعتی گوشت مشهد مهندس اسماعیل نورمحمدی درجمع مسئولین وکارکنان دامپزشکی شاغل در کشتارگاه صنعتی گوشت مشهد باتبریک و گرامیداشت روزدامپرشکی گفت:سلامت، بهداشت و امنیت غذایی یکی از مقوله های مهم […]