آرشیو روزانه: ۲۹ مهر ۱۳۹۷

دربازدید مدیرکل سازمان تامین اجتاعی خراسان رضوی ازکشتارگاه صنعتی گوشت مشهد عنوان گردید: ” لزوم استفاده ازظرفیت های بالقوه کارگری درموسسه صنعتی گوشت مشهد” به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل موسسه صنعتی گوشت مشهد صبح شنبه ۲۸ مهرماه مهندس محسن نظام خیرآبادی مدیر کل سازمان تامین اجتماعی خراسان رضوی ازسالن های ذبح دام سبک […]