آرشیو روزانه: 16 ژانویه 2020

دربازدیدهیئت دفتراقتصادی استانداری خراسان رضوی ازموسسه صنعتی گوشت مشهد عنوان گردید: “موسسه صنعتی گوشت مشهدبارعایت استانداردهای بهداشتی وایمنی غذائی یکی ازواحدهای نمونه کشور است” به گزارش روابط عمومی وبین الملل موسسه صنعتی گوشت مشهد هیئتی ازدفتر اقتصادی استانداری خراسان رضوی از سالن ذبح دام وسایر قسمت های موسسه صنعتی گوشت مشهد بازدید به عمل آوردند. […]

نشست صمیمی ریاست جدیدموسسه صنعتی گوشت مشهد با پرسنل تولید  به گزارش روابط عمومی واموربین الملل موسسه صنعتی گوشت مشهد صبح روز پنجشنبه ۲۶دیماه مهندس سیدمجید موسوی ریاست جدید موسسه طی نشستی صمیمی با پرسنل سالن تولید دیدگاه ها وبرنامه های آتی خودرا با آنان درمیان گذاشت. وی در این نشست که با تلاوت آیاتی […]