آرشیو روزانه: 21 مارس 2020

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل موسسه صنعتی گوشت مشهد مهندس سید مجیدموسوی رئیس موسسه بااشاره به آغاز شروع بکار موسسه درسال جاری گفت: با توجه به اهمیت استراتژیکی بودن تولید گوشت قرمز ونیزباعنایت به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر جهش تولید، این کشتارگاه بابهره گیری ازهمه امکانات خود ونیز با رعایت تمامی […]