آرشیو روزانه: 25 مارس 2020

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل موسسه صنعتی گوشت مشهد مهندس سید مجید موسوی مدیر موسسه در رابطه با تعلل در جمع آوری آبهای سطحی ناشی ازبارانهای اخیر درزیرگذر پل قطار ایستگاه تپه سلام ، از عدم همکاری سازمان های و ارگان های مربوطه انتقاد کرد. وی که خدمت رسانی به مردم عزیزمان دراین شرایط […]